شخص ثالث

بیمه شخص ثالث

به دستور بیمه مرکزی از1399/03/01 بیمه شخص ثالث به صورت الکترونیکی صدور و دیگر چاپ فیزیکی انجام نمیشود.
اطلاعات بیمه
اطلاعات بیمه شخص ثالث

مرحله قبل
لیست شرکت‌های بیمه
 • شرکت بیمه
 • قیمت
 • تعداد شعبه پرداخت
 • سطح توانگری
 • عملیات
بارگذاری تصاویر
آدرس تحویل گیرنده
زمان تحویل
روش تحویل
صورتحساب
مشخصات بیمه نامه
بیمه شونده
 • نام و نام خانوادگی
 • شماره تماس
بیمه گر
 • نام بیمه گر
 • مبلغ کل
 • تخفیف
 • مالیات
آدرس تحویل گیرنده
 • آدرس
 • کدپستی
 • زمان تحویل
 • قابل پرداخت
نوع پرداخت

شارژ کیف پول

مرحله قبل